Norway - Stavanger, Drilling Fluids Engineer - Baroid

Date: Apr 24, 2019

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Avdelingen Baroid Drilling Fluids har vunnet mer arbeid og i den anledning ser vi etter kvalifiserte borevæskeingeniører. Arbeidssted vil primært være offshore, men arbeid onshore må påregnes i perioder.

 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil bestå i planlegging og daglig oppfølging av vår leveranse offshore. Kvaliteskontroll av aktuelle brønnvæsker, utarbeide planer for videre behandling, håndtere logistikk, samt ha god dialog mot kundes representanter og annet involvert personell. Som Halliburton ansatt er det forventninger om at du sørger for at Halliburtons HMS prosesser og prosedyrer er tilfredsstilt på daglig basis, og sørger for at alle aktiviteter er risikovurdert. Det må etableres gode kunderelasjoner, samt samarbeid med andre avdelinger i Halliburton for å utnytte muligheter og synergieffekter - Ett Halliburton.

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

Bachelorgrad innenfor fagretningene kjemi, petroleum teknologi, petroleum geologi, miljø eller kjemi er ønskelig, sammen med minimum fem års erfaring som borevæskeingeniør offshore.

 

Personlige egenskaper:

Vi ser etter kandidater med gode kommunikasjonsevner og et stort fokus på å jobbe sammen mot våre felles mål.

Kandidaten må være analytisk og samtidig evne å se helheten i et prosjekt.

Du må kunne håndtere endringer og være tilpasningsdyktig til flere arbeidsmodeller.

Kandidaten vi søker må ha evne til å arbeide selvstendig og styre egen arbeidshverdag.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Baroid
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Ole Andre Paulsen (+47) 924 02 965

Rekrutterer: Hanne C. Sørensen (+47) 51 83 74 53 

 

Søknadsfrist: Fortløpende og senest  7. mai 2019

 

 

English version:

 

Baroid Drilling Fluids department has won more work and are seeking to strengthen our team of qualified drilling fluid engineers. You will mainly be working offshore, but some work onshore in periods must be expected.

 

Job description:

Planning and execution of our daily deliveries offshore.  Ensure quality control of drilling/completion fluid, and handle further treatments plan control of logistic as well as having a good dialogue with customer representatives and other involved personnel. The position requires that you drive the Company's HSE procedures, and also ensuring that all activity has been risk assessed and mitigation applied. Good customer relationships must be established, as well as collaborating with other departments in Halliburton to exploit opportunities and synergies – One Halliburton.

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

You will have completed a Bachelor's Degree in Chemistry, Petroleum Technology, Petroleum Geology, Environment and Chemistry alongside a minimum of five years of experience as a Drilling Fluid engineer offshore.

 

Personal qualities:

We are looking for candidates with excellent communication skills and a high focus on working together towards our common goals.

The candidate we are looking for must be analytical and at the same time able to have an overview of a project.

You must be able to handle changes and be adaptable to several work models.
At times, you must be able to work for short deadlines and master a complex and hectic everyday life.

The candidate we seek must have the ability to work independently and manage their own working day.

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Baroid Drilling Fluids

Full time-100%

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Ole Andre Paulsen (+47) 924 02 965

Recruiter: Hanne C. Sørensen (+47) 51 83 74 53

 

Deadline: Consecutively and latest May 7th 2019


Job Segment: QC, Quality