Norway - Stavanger, Ingeniør - Halliburton Completion Tools

Date: Dec 6, 2018

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Apply now »
Apply now

Apply for Job

Grunnet økende arbeidsmengde og spennende framtidsutsikter i vår Halliburton Completion Tools avdeling, søker vi etter en ingeniør som kan kjenne seg godt igjen i Halliburton sine verdier; integritet, sikkerhet, samarbeid, konkurranse, kreativitet, pålitelighet og respekt.

Vi søker etter personer som er strukturert, engasjert og som ønsker å utgjøre en forskjell. Vi trenger deg som er løsningsorientert og proaktiv, og som vil bidra til videre vekst for Halliburton, da spesielt innenfor Completion og Multilateral Technology.

Ingeniøren jobber tett opp mot kunde for å identifisere og optimalisere løsninger for deres spesifikke utfordringer. Vedkommende blir en viktig del av vårt lokale ingeniør team og vil samarbeide med våre ressurser globalt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Levere teknisk støtte, anbefalinger og ekspertise til våre kunder.
 • Identifisere de optimale completion/multilaterale løsningene for operatører på norsk sokkel.
 • Lede egne prosjekt/lisens fra konsept til installasjon.
 • Design av Completion Assembly for kommende operasjoner.
 • Ansvarlig for beregninger, simuleringer, risikovurderinger og prosedyrer i forbindelse med completion design.
 • Delta i utvikling av teknologi og koordinere mellom kunde og vår utviklingsavdeling.
 • Jobbe tett med Prosjektkoordinator for å planlegge alle detaljer rundt offshore operasjoner.
 • Delta aktivt i pre- og post jobb møter med både kunder og offshoreoperatører.
 • Gi teknisk støtte til både verksted og offshoreoperatører.
 • Bistå salgsavdeling med kundepresentasjoner og kontraktarbeid.
 • Sporadisk reising innenlands og noe offshore må forventes.

   

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Helseforsikring/behandlingsforsikring
 • Gunstig aksjespareordning
 • Fokus på teknologi og utvikling
 • Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner

Kandidater med Bachelorgrad (BSc) eller Mastergrad (MSc) innen relevante tekniske fag.

Minimum 5 års erfaring fra bore- eller kompletterings operasjoner er ønskelig.

Teknisk kjennskap til henholdsvis Upper / Lower / Intelligent Completion / Multilateral Technology.

Erfaring med planlegging og utførelse av operasjoner på norsk sokkel, da både subsea og plattform.

Erfaring med software som f.eks. WellCat, Well Plan, SolidWorks, AutoCAD, vil være en fordel.

Kandidater må kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk.

 

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer, det samme gjelder også hva kommer til andre interne prosesser.

Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag. Utmerkede kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktig for å kunne prestere i et godt samarbeidsmiljø.

Kandidaten må kunne jobbe både selvstendig og som en del av et team.

Vi ser etter en ambisiøs kandidat med evner til å sette seg inn i tekniske detaljer.

Vi er et oljeserviceselskap som ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Completion Tools
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Benedicte Caroline Storebø benedicte.storebo@halliburton.com

Ansvarlig for stillingen: Christopher Tawse christopher.tawse@halliburton.com

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist: 21. desember 2018

 

 

 

English version:

 

With exciting prospects and increasing workload in our Halliburton Completion Tools department, we are looking for ambitious engineers who wishes to be part of our team. We are looking for people who are structured, committed and who wish to make a difference. We need individuals who are motivated, proactive, and who wish to contribute to the further growth of Halliburton, specifically within our Completion and Multilateral Technology groups.

The Engineer works closely with the customer to identify and optimize solutions for their specific challenges. This person will be an important part of our local engineering team as well as communicating closely with resources in our global organization.

 

Job description:

 • Provide technical support, recommendations and expertise to our customers.
 • Identify the optimal solutions for operators on the NCS.
 • Take control of your own projects from concept stage to installation.
 • Responsible for calculations, simulations, risk assessments and procedures in connection with completion designs and operations.
 • Work closely with the Project Coordinator to plan all details for offshore operations.
 • Participate actively in pre and post job meetings with both customers and offshore operators.
 • Technical support for both workshop and offshore employees.
 • Assist sales department with customer presentations and contract work.
 • Some domestic and offshore travel can be expected.

 

We offer:

 • Competitive pension- and insurance schemes
 • Company health service
 • Beneficial employee stock-purchase plan
 • Focus on technology and further development
 • Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

 • Bachelor (BSc) or Master degree (MSc) within relevant technical disciplines
 • Minimum 5 years of experience in Drilling / Completion operations is required
 • Technical knowledge of Lower/Upper/Intelligent Completion / Multilateral Technology
 • Experience of planning and executing offshore operations, both Subsea and Platform.
 • Experience with software such as Wellcat, Wellplan, SolidWorks, AutoCAD or similar is an advantage.
 • Able to handle both English and Norwegian as working language.

   

Personal qualities:

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

The candidate must have good organizational skills and able to handle a hectic working environment.

Candidates should have good communication and collaborative skills

The candidate must be able to work independently, as well as in a larger team.

We are looking for individuals who wish to help us grow and maintain Halliburton Completion's position as one of the market leaders.

Location:

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:

Completion Tools

100% position

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Benedicte Caroline Storebø benedicte.storebo@halliburton.com

Hiring Manager: Christopher Tawse Christopher.tawse@halliburton.com

Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Deadline: 21st of December 2018

 


Job Segment: Technical Support, Technology

Apply now »
Apply now

Apply for Job