Norway - Stavanger, Tekniker, Elektro/Instrumentering - Sperry SDL

Date: Mar 2, 2018

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Apply now »
Apply now

Apply for Job

På grunn av økende arbeidsmengde søker Sperry SDL (Surface Data Logging) tekniker innen elektro og automasjon til Sperrys tekniske verkstedgruppe. Denne gruppen av elektropersonell står for daglig drift av verksted, og installasjon, reparasjon og vedlikehold av sensorer og overtrykkskonteinere (Mud Logging unit) og tilhørende utstyr.
Sperry leverer tjenester innen overvåkning av offshore boreoperasjoner samt retningsboring og nedihulls monitorering/måling. Disse tjenestene gir våre kunder en god oversikt over brønnen, dens tilstand og utvikling, samtidig som man sikrer mot utilsiktet utslipp til omgivelsene. Dette gjør at våre kunder kan bore trygt og effektivt.

Som tekniker hos oss vil du være del av et dynamisk og fremtidsrettet team, ledende på fjernstyrte operasjoner innen mud-logging, MWD/LWD og Directional Drilling.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging, installasjon og idriftsettelse av utstyr offshore
 • Vedlikehold av utstyr både på verksted og offshore
 • Kalibrering og kvalitetskontroll av utstyr og målinge
 • Noe arbeid med IT-utstyr, både on-og offshore
 • Prosjektarbeid mot nye og eksisterende kunder, med fokus på HMS, kvalitet og kostnad
 • Videreutvikling og implementering av nytt utstyr, arbeidsmetoder og prosedyrer
 • Ta del i vaktordning for teknisk support
 • Arbeid offshore må påberegnes

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innenfor elektrofag (elektriker, automatiker, automasjonsmekaniker eller tilsvarende) kreves
 • GSK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs
 • Ex grunnleggende/ Vedlikehold kurs
 • Gode norsk- og engelsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • God IT-teknisk forståelse og erfaring med Excel, Word, Visio o.l.
 • Fordelsmessig med erfaring med CAD-tegning
 • Erfaring med Lean og prosessforbedring
 • Erfaring med Ethernet-, Profibus-, HART-protokoll
 • Erfaring med installasjon og vedlikehold av Ex-utstyr, og gjeldende normer/forskrifter

 

Personlige egenskaper:

Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.
Det er viktig at du er detaljorientert og nøyaktig i ditt arbeid da feil kan få store konsekvenser.
Det samarbeides mye på tvers av disipliner, avdelinger, kunder og personell og det er derfor svært viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Mange prosjekter er knyttet sammen på flere nivåer og krever at du evner å jobbe selvstendig med egne prosjekter og i team for å sikre god erfaringsoverføring.

Tett og direkte kommunikasjon med kunder både på land og offshore krever at du er kundeorientert og serviceinnstilt.

Mange tekniske løsninger krever nytenkning og nye løsninger. Det er derfor viktig at du er initiativrik og løsningsorientert, samt evner å ta til deg mye og ny kunnskap.

I denne stillingen er det viktig å jobbe strategisk og målrettet, ofte med korte tidsfrister. Dette stiller krav til at du er proaktiv og fleksibel.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry SDL

100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Magnus Stoltz (+47) 51 83 78 66 Magnus.Stoltz@Halliburton.com

Rekrutterer: Annika Isaksen (+47) 51 83 74 41

 

Søknadsfrist: 23.03.2018

 

 

English Version:

 

Due to increased activity Sperry SDL (Surface Data Logging) is looking for a electro/automation technician for Sperry’s technical workshop group. This group of electro personnel are responsible for running the SDL workshop, as well as installation, repair and maintenance of sensors, pressurized containers (Mud Logging unit) and other equipment.
Sperry provides services related to monitoring offshore operations and downhole monitoring/measurements. These services provide our clients with data for well monitoring and control, and contribute to prevent spills to the environment.

As a technician working for Sperry you will be part of a dynamic and future oriented team, with leading equipment and expertise in remote operations for mud-logging, MWD/LWD and directional drilling.

 

Job description:

 • Planning, installation and commissioning of offshore equipment
 • Maintenance of equipment both onshore and offshore
 • Calibration and quality control of equipment and measurements
 • Some work on IT equipment on-and offshore
 • Planning and execution of projects for new and existing clients with focus on HSE, quality and cost control
 • Develop and implementation of new equipment, work methods and procedures
 • Take part of technical support duty roster
 • Position will require offshore travelling/work

   

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

 • Trade certificate required for automation, electrician, automation mechanic or equivalent
 • Basic safety and emergency training
 • Ex basic/maintenance course 
 • Good Norwegian and English skills, verbal and written
 • Solid IT technical understanding, and experience with Excel, Word, Visio and other
 • Experience with CAD-software is advantageous
 • Experience with Lean and process improvement
 • Experience with Ethernet, Profibus and HART protocols
 • Experience with installation and maintenance of Ex equipment, and current rules and regulations

 

Personal qualities:

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.
Being detail oriented and accurate is important as mistakes can have big consequences.

Collaboration across disciplines, departments, clients and personnel is common, requiring good communication and interpersonal skills.

A lot of our projects are tied together on multiple levels requiring you to work both independently and in teams, ensuring solid experience transfer.

For close and direct communication with clients both on- and offshore you will need to be service minded and customer oriented.

A lot of our technical solutions require innovative thinking and a new approach to existing solutions, thus requires you to be comfortable with taking initiative and being solution oriented.

In this position it is important to work in a strategic and goal-oriented fashion, often with deadlines, thus being proactive and flexible is important.

 

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry SDL
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Magnus Stoltz (+47) 51 83 78 66  Magnus.Stoltz@Halliburton.com

Recruiter: Annika Isaksen (+47) 51 83 74 41

 

Deadline: 23th of March 2018

 

 


Job Segment: QC, Business Process, Technical Support, Quality, Management, Technology

Apply now »
Apply now

Apply for Job