Share this Job

Prosjektkoordinator - Completion Tools, Intervention solutions

Date:  Nov 24, 2021
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

 

På grunn av økende arbeidsmengde og spennende framtidsutsikter i vår Intervention solutions avdeling, søker vi etter en ambisiøs Prosjektkoordinator som kan kjenne seg godt igjen i Halliburton sine verdier; integritet, sikkerhet, samarbeid, pålitelighet og respekt.

Koordinatorene, sammen med våre ingeniører jobber tett med kundene for å finne frem til den optimale løsningen for deres brønn. Stillingen rapporterer til Business Segment Manager for Intervention solutions, som er en del av vår Completion Tools produktlinje.

 

Arbeidsoppgaver:

Du vil være ansvarlig for planlegging av Intervention solutions operasjoner fra kundeforespørsel, til jobben er utført og erfaringer dokumentert.  Samtidig må prosjektgruppe samarbeide på tvers av produktlinjer både internt og eksternt for å sikre sømløse og effektive leveranser til våre kunder.

 • Sikker og effektiv planlegging av Intervention solutions operasjoner.
 • Salg av Intervention solutions løsninger til våre kunder
 • Utarbeidelse av kjøreprosedyrer og simuleringer.
 • Avholde pre- og postjobb møter med både kunder og offshoreoperatører.
 • Jobbe på tvers av sub-fagdisipliner for å finne den optimale løsningen for våre kunder.
 • Teknisk støtte til våre kunder, verksted og offshoreoperatører.
 • Assistere salgsavdeling med kundepresentasjoner og kontraktarbeid.

 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med kompletteringsarbeid og/eller wireline arbeid vil være foretrukket kompetanse
 • Erfaring med bruk av SAP og Wells Software er ønskelig.
 • Kandidater må kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk.

 

Personlige egenskaper:

En kremmer som ser nye løsninger og muligheter for oppsalg av avdelingens produkter, det være seg ekstra salg av utstyr eller salg av nye løsninger.

Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer, det samme gjelder også hva kommer til andre interne prosesser.

Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag. Utmerkede kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktig for å kunne prestere i et godt samarbeidsmiljø.

Vi ser etter en ambisiøs kandidat med evner til å sette seg inn i tekniske detaljer, vi er et oljeserviceselskap og ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede.

 

Vi tilbyr: 

 • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Helseforsikring/behandlingsforsikring
 • Gunstig aksjespareordning
 • Fokus på teknologi og utvikling
 • Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Arbeidssted:

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:

Completion Tools / Intervention solutions

100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Kristoffer Landre (kristoffer.landre@halliburton.com)

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist: 07.12.2021

 

 

 

Engelsk versjon:

 

Due to increasing workload and exciting outlook in our Intervention solutions department, we are looking for an ambitious service coordinator who identifies with Halliburton's values; integrity, safety, collaboration, trust and respect.
The coordinators, together with our engineers, works closely with customers to find the optimal solution for their well. The position reports to Business Segment Manager for the Intervention solutions department, which is part of our Completion Tools product line.

 

Work Tasks:
You will be responsible for planning Intervention solutions operations from customer inquiry, until the job is done, and experiences documented. At the same time, project teams must collaborate across product lines both internally and externally to ensure seamless and efficient deliveries to our customers.
• Safe and efficient planning of Intervention solutions operations.

• Sales of Intervention solutions to our customers.
• Preparation of running procedures and simulations.
• Perform pre- and post-job meetings with both customers and offshore operators.
• Technical support for our customers, workshop, and offshore operators.
• Assist business development department with customer presentations and contract work.

Qualifications:
• Experience with Completion operations and or Wireline operations will be preferred.

• The candidate will work across sub product service lines to ensure the best solution is delivered to our customers.

• Experience with use of SAP and Wells Software is desirable.
• Candidates must be able to handle both English and Norwegian as working languages.Personal characteristics:
A salesperson that always looks for additional sales opportunities for tools in our catalogue and looks for potential saving of runs.

The position requires that you follow the company's HSE procedures with the greatest of course, as is the case with other internal processes.
The candidate must have good organizational skills and be able to handle a complex and challenging working environment.  Excellent communication and collaboration skills will be important to perform in a collaborative working environment.

We are looking for an ambitious candidate with the ability to get into technical details, we are an oil service company looking for you who like to provide service and have a job satisfaction.

We offer:
• Competitive pension and insurance schemes
• Health insurance / health insurance
• Favorable shareholding scheme
• Focus on technology and development
• Skilled colleagues in an international work environment

 

 

Workplace:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Completion Tools / Intervention solutions
100% position

Contact:
Responsible for the position: Kristoffer Landre (
kristoffer.landre@halliburton.com)

Recruiting: Synnøve Sunde (+47) 51 83 72 30

Application deadline:
7th of December 2021

 


Job Segment: ERP, Business Development, SAP, Technical Support, Technology, Sales