Stavanger, Data Ingeniør - Sperry Drilling

Date: Nov 30, 2018

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Apply now »
Apply now

Apply for Job

Halliburton er blant pionerene innen sanntidsoperasjoner og har deltatt i utviklingen av norsk sokkel siden første letebrønn i 1966.

På grunn av økende arbeidsmengde søker vi etter Data Ingeniører. Stillingen vil være en del av en dynamisk og fleksibel gruppe. Du vil arbeide tett med kunder enten på kundens sanntidssenter eller på et av Halliburtons sanntidssentre.

 

Arbeidsoppgaver:

Du vil være en del av et dedikert onshore team på skift rotasjon som overvåker brønnoperasjoner ved offshore installasjoner. Hovedoppgavene er:

 • Brønnkontroll og tolkning av brønn data.
 • Proaktiv planlegging og rapportering til boreleder og subsurface team
 • Daglig samhandling og rapportering til onshore og offshore operasjons team
 • Beregninger og anbefalinger for optimal operasjon.
 • Poretrykksevaluering

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

 • Kandidater med Master (MSc) eller Bachelor (BSc) i petroleums teknologi, geologi, kjemi, naturvitenskap eller andre relevante felt foretrekkes.
 • Erfaring som Data Ingeniør eller relaterte stillinger
 • Kandidater med offshore erfaring foretrekkes
 • Kunnskap om gassekstraksjons systemer er en fordel
 • Grundig kunnskap om nettverksløsninger og programvare som brukes under brønnoperasjoner
 • Flytende i engelsk både skriftlig og muntlig er et krav. Det er en fordel om du i tillegg behersker et av de skandinaviske språkene

 

Personlige egenskaper:

Kandidater med et sterkt team fokus som viser gode kommunikasjons ferdigheter foretrekkes. Brønnkontroll er et stort ansvar som krever klar og konsis kontakt med alle involverte parter både offshore og onshore. Du må være strukturert og godt organisert. Arbeidsmiljøet er komplekst og hektisk der man kanskje ikke alltid selv finner svarene, men må finne løsninger i teamet.

Fremtidens modell for brønnoperasjoner krever i større grad fjernstyring fra landbaserte senter. Av den grunn vil kandidater som er basert i Stavangerområdet eller kandidater som viser forpliktelse til å flytte være foretrukket.

Noen offshore oppdrag må forventes.

Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Audny Hove (+47) 51 83 89 56

Rekrutterer: Berit Mathiassen (+47) 51 83 71 83

 

Søknadsfrist 31.12.2018

 

 

English Version:

 

 

 

Halliburton is one of the pioneers within real time operations and have participated in the development of the Norwegian continental shelf since the first test well in 1966. 

In order to accommodate the increasing workload we are looking for Data Engineers in our Surface Data Logging department. You will be a part of a dynamic and flexible work group. You will work closely with the customer either at the customer`s Real-Time center or at Halliburton’s Real-Time center.

 

Job description:

You will be part of a dedicated onshore team working on a shift rotation, monitoring well conditions at offshore installations. The main tasks are:

 • Well control and interpretation of drilling data
 • Proactive planning and reporting to drilling supervisor and subsurface team
 • Daily interaction and reporting to onshore and offshore operations team
 • Calculations and recommendations for optimal operation
 • Pore pressure/fracture evaluation

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

 • Preferably Master (MSc) or Bachelor degree (BSc) in Petroleum Engineering, Geology, Chemistry, Science or other relevant fields.
 • Relevant experience as Data Engineer or other related positions
 • Candidates with offshore experience are preferred
 • Knowledge of gas extraction systems is an advantage
 • In-depth knowledge of network solutions and drilling software
 • Fluency in both spoken and written English is a requirement. It is an advantage if you master one of the Scandinavian languages in addition.

 

Personal qualities:

Team oriented candidates that exhibit good communication skills will be preferred. Well control is a big responsibility and the job relies on clear and concise contact with all parties involved in the well operation both onshore and offshore. You need to work structured and organized. The work environment is complex and hectic where you might not find answers by yourself but rather within the team.

In line with future development in the industry around remote delivery models, candidates based in Stavanger area or with commitment to relocate are preferred. 

Some offshore assignments should be expected.

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Audny Hove (+47) 51 83 89 56

Recruiter: Berit Mathiassen (+47) 51 83 71 83

 

Deadline: 31st of December 2018


Job Segment: Database, Testing, Technology

Apply now »
Apply now

Apply for Job