AFO - Applied fluid engineer - Baroid Drilling Fluids

Date:  May 23, 2023
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

 

Avdelingen Baroid Drilling Fluids ser etter personer som kan jobbe som AFO ingeniør. Som en del av dette teamet vil du være i tett kontakt med boreoperasjonen on- og offshore, og på den måten fungere som en viktig del av boreorganisasjonen. Stillingen krever årvåkenhet og evne

til å jobbe systematisk med analyse av boredata som til enhver tid er tilgjengelig fra operasjonen.

Arbeidstiden er tolv-timers skift, sju dager i uken og er fordelt på en 2-3/2-4 ukers rotasjon. Noe offshore arbeid må også påregnes.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil bestå av å overvåke boredata og gitte parameter samt varsle avvik fra disse. Dette gjøres gjennom sanntidsanalyser utført med Baroid simuleringsverktøy. Videre forventes det at man deltar aktivt i planlegging av fremtidige brønner gjennom både interne og eksterne møter.

Som Halliburton ansatt er det forventninger til at du sørger for at Halliburtons HMS prosesser og prosedyrer er tilfredsstilt på daglig basis, og sørger for at alle aktiviteter er risikovurdert. Det må etableres gode kunderelasjoner, samt samarbeide med andre avdelinger i Halliburton for å utnytte muligheter og synergieffekter - Ett Halliburton.

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

Minimum Bachelorgrad innenfor fagretningene kjemi, petroleum teknologi, petroleum geologi, miljø eller kjemi, sammen med erfaring som borevæskeingeniør offshore.

 

Personlige egenskaper:

Vi ser etter kandidater med gode kommunikasjonsevner og et stort fokus på å jobbe sammen mot våre felles mål. Kandidaten må være analytisk og samtidig evne å se helheten i et prosjekt. Du må kunne håndtere endringer og være tilpasningsdyktig til flere arbeidsmodeller.

Til tider må du kunne jobbe under korte tidsfrister og beherske en kompleks og hektisk hverdag. Kandidaten vi søker må ha evne til å arbeide selvstendig og styre egen arbeidshverdag.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Baroid Drilling Fluids

100% - stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Ole Andre Paulsen (oleandre.paulsen@halliburton.com)

Rekrutterer: HR Trude Nordvik (trude.nordvik@halliburton.com)

 

Søknadsfrist: Fortløpende og senest 12.06.2023

 

Baroid Drilling Fluids department are seeking to strengthen our team of AFO engineers. In this position you will be an important part of the drilling organization and will work close together with the drilling operation on- and offshore.

The position requires vigilance and ability to work systematically with analysis of real-time drilling data available from the operation. The schedule is twelve hour

shift, seven days a week in a 2-3 / 2–4-week rotation. Some offshore work must be expected.

 

Job description:

Monitoring drilling data and given parameters and notify deviations from these. This is done through real time analyses using Baroid own software DFG. An active part of planning through internal and external meetings would also be expected.

 

The position requires that you drive the Company's HSE procedures, and also ensuring that all activity has been risk assessed and mitigation applied.

Good customer relationships must be established, as well as collaborating with other departments in Halliburton to exploit opportunities and synergies – One Halliburton.

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

You will have completed a bachelor’s degree in Chemistry, Petroleum Technology, Petroleum Geology, Environment and Chemistry alongside experience as a Drilling Fluid engineer offshore. Experience from similar work is preferred.

 

Personal qualities:

We are looking for candidates with excellent communication skills and a focus on working together towards our common goals. The candidate must be analytical and at the same time able to have an overview of a project. You must be able to handle changes and be adaptable to several work models.
At times, you must be able to work for short deadlines and master a complex and hectic everyday life. The candidate we seek must have the ability to work independently and manage their own working day.

 

Location:

 

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:

 

Baroid Drilling Fluids

100% - Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Ole Andre Paulsen (oleandre.paulsen@halliburton.com)

Recruiter: HR Trude S Nordvik (trude.nordvik@halliburton.com)

 

Deadline: Consecutively and at the latest June 12th 2023