Share this Job

Laboratoriumstekniker - Sement

Date:  Feb 18, 2021
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

I Halliburton sitt Sement-laboratorium driver vi med design og testing av sementblandinger og andre væsker, samt kvalitetssikring av prosessene i laboratoriet og prosedyrer. Teamet består i totalt 20 stk hvorav 16 laboratoriumsteknikere og en lærling har vi nå behov for ny kollega.

 

Arbeidsoppgaver:

Design og testing av sementblandinger samt andre væsker i laboratoriet
Rapportering av resultater i databasesystemet
Vedlikehold av laboratorieutstyr
Bistå med kvalitetssikring av prosessene i laboratoriet og utvikling av laboratoriets prosedyrer
Gi teknisk støtte til operasjonen
Skiftarbeid
Vaktordning må påregnes

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med erfaring fra laboratoriearbeid
Du har utdanning innen laboratoriefag/kjemi/biologi/prosessfag eller teknisk fagskole
Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
Generelt gode datakunnskaper

God teknisk forståelse

Halliburton er et internasjonalt selskap og stillingen krever at du har gode kommunikasjonsevner og behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.
 

Personlige egenskaper:

Du jobber målrettet og strukturert for å nå avdelingens mål.
Du har gode samarbeidsevner og en fremferd som bidrar til å opprette gode relasjoner, og som inspirerer andre.
Du er en pådriver og tar initiativ til å gjøre ting bedre og vil bidra til et godt arbeidsmiljø
Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag.
Da stillingen innebærer løft og stående arbeid er det viktig at du har god fysisk form og har fokus på helsen.
Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sement

Heltid

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Per Christer Røed (+47) 466 12 432

Rekrutterer: Synnøve Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist: 4. mars 2021

 

 

 

English version:

 

In Halliburton's Cement Laboratory, we conduct design and testing of cement mixes and other liquids, as well as quality assurance of the processes in the laboratory and procedures. The team of 20 includes 16 Laboratory technicians and 1 apprentice now have the needs for a new colleague.

 

Job description:

Design and testing of cement mixtures and other liquids in the laboratory
Reporting test results in the database system
Maintenance of laboratory equipment

Assist with quality assurance of the processes in the laboratory and development of laboratory procedures
Technical support for the operation
Shift work
Duty

 

We offer:  

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

You have experience from laboratory work
You have a degree in laboratory science, chemistry, biology engineering or technical vocational school
Relevant experience can compensate for lack of formal education

Generally good computer skills
Good technical understanding for handling laboratory equipment
Halliburton is an international company and the position requires you to have good communication skills both in Norwegian and English, written and oral
 

Personal qualities:

You work purposefully and structured to reach the department's goals.

You have good cooperation skills and an appearance that helps create good relationships and inspire others.

You are a driving force and take the initiative to do things better and contribute to a good working environment

The candidate must have a good structure and be able to handle a complex and hectic everyday life.

As the position involves lifting and standing work it is important that you have good physics and focus on your health.

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

 

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Cementing
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Per Christer Røed (+47) 466 12 432

Recruiter: Synnøve Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Deadline: 4th March 2021

 


Job Segment: Database, QA, Quality Assurance, Technical Support, Technology, Quality