Norge - Stjørdal/Stavanger, Teknisk rådgivende koordinator Retningsboring - Sperry Drilling

Date: Feb 14, 2019

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Halliburton er blant pionerene innen retningsboreoperasjoner og har deltatt i utviklingen av norsk sokkel siden første letebrønn i 1966.

På grunn av økende arbeidsmengde søker vi etter Teknisk rådgivende koordinator for retningsboring i Sperry Drilling.

 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen vil være en del av en dynamisk og fleksibel gruppe der du vil jobb tett sammen med en eller flere av våre kunder.

Hovedoppgavene for stillingen er:

 • Være ansvarlig planlegging og oppfølging av retningsboretjenester på kundens installasjoner  
 • Aktivt samarbeide med kunden og gi tekniske råd daglig
 • Bidra til godt samarbeid internt, med andre leverandører og operatøren slik at jobbutførelsen oppfyller krav og forventninger
 • Jobbe for kontinuerlig forbedring av utførelse  
 • Forbedre og utvikle prosedyrer og arbeidsmetoder.
 • Bidra til opplæring av nye medarbeidere og være med å skape et godt arbeidsmiljø
 • Videreutvikle krysstrening og være aktivt med på digitaliserings og automatiseringsprosessen
 • Lage kostnadsestimat per brønnseksjon og ukentlig rapportere omsetning og fremdrift

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

Erfaring som retningsborer, det er fordelaktig med erfaring som Bore ingeniør, DD koordinator eller Teknisk rådgiver.

God teknisk forståelse.

Master (MSc) eller Bachelor (BSc) innenfor petroleumsteknologi, geologi, naturvitenskap eller andre relevante felt. Mangel på formell utdanning kan kompenseres med relevant erfaring.

Beherske engelsk skriftlig og muntlig, norskkunnskaper er også fordelaktig.

Gode kommunikasjonsegenskaper.

Løsningsorientert, tilpasningsdyktig og fleksibel.

 

Personlige egenskaper:

Vi ønsker kandidater med høyt fokus på å jobbe sammen mot våre felles mål og som har gode kommunikasjonsevner. 

Vi søker en person som kan arbeide selvstendig og målrettet for å finne gode løsninger.

Stillingen forutsetter at det jobbes i henhold til bedriftens HMS prosedyrer.

 

Arbeidssted:
Stjørdal/Stavanger

 

Product Service Line:
Sperry Drilling
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Timothy Carroll (+47) 413 57858

Rekrutterer: Annika Isaksen (+47) 51 83 74 41

 

Søknadsfrist: 26.02.2019

 

Halliburton is one of the pioneers within directional drilling operations and have participated in the development of the Norwegian continental shelf since the first test well in 1966. 

In order to accommodate the increasing workload we are looking for a Technical Advisor for our Directional Drilling department. 

 

Job description:

This position requires daily customer interface and organizing resources in an ever changing environment (In house at customer office).

The main tasks are:

 • Responsible for planning and follow-up of directional drilling operations
 • Interact and collaborate with customer daily on technical areas
 • Contribute to good cooperation internally, with other suppliers and the operator to meet requirements and expectations
 • Work to continuously improve the execution  
 • Improve and develop procedures and working methods.
 • Contribute to training of new employees and to create a good working environment
 • Further develop cross-training and be actively involved in the digitization and automation process
 • Make cost estimates per well section and report weekly progress
 • Focal Point for all Sperry Drilling Services

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

Experience as Directional Driller, preferably also as Drilling Engineer, DD coordinator or Technical Advisor.

Strong Technical knowledge.

Preferably Master (MSc) or Bachelor degree (BSc) in Petroleum Engineering, Geology, Science or other relevant fields. Lack of formal education can be compensated with relevant experience

Fluency in English verbally and written required, beneficial with a Scandinavian language.

Excellent communication skills.

Solution oriented, adaptable and flexible.

 

Personal qualities:

Candidates that are team oriented and exhibit good communication skills will be preferred.

We seek a person who can work independently and a drive to seek solutions within the team, proactive and self-driven will be preferred.
You need to work in a structured manner and the position requires that you champion the Company's HSE and SQ procedures.

 

Location:
Stjørdal/Stavanger

 

Product Service Line:
Sperry Drilling
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager:Timothy Carroll (+47) 413 57858

Recruiter: Annika Isaksen (+47) 51 83 74 41

 

Deadline: February 26th 2019