Norway - Stavanger, Application Design Engineer (ADE)- HDBS

Date: Feb 11, 2019

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Vi ser etter deg som ønsker å være innovativ, målrettet engasjert og bidra til vekst. Som applikasjons design ingeniør hos HDBS vil du være en spesialist innen borekrone design og andre verktøy for analyse. Stillingen kreve bakgrunn og sertifisering som borekroner designer (ADE)

 

Arbeidsoppgaver:

 • Fungere som en støttefunksjon for salgsgruppe
 • Evaluere, dokumentere og forbedre borekroner
 • Komme med forslag til eventuelle utstyrsforbedringer
 • Tett oppfølging av Application Engineer teamet
 • Link til Hosuton og teknologi gruppen, og jobbe med regional teknologi leder

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

 • Master (MSc) eller Bachelor (BSc) innenfor petroleumsteknologi, geologi, naturvitenskap eller andre relevante felt. Mangel på formell utdanning kan kompenseres med relevant erfaring
 • ADE certification
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig, norsk kunnskaper er også fordelaktig
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Løsningsorientert, tilpasningsdyktig og fleksibel

 

Personlige egenskaper:

 • Praktisk og mekanisk orientert
 • Selvdreven med evne til å arbeide selvstendig, men også som del av et team
 • Mellom menneskelige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner på engelsk og norsk

  Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
HDBS
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Stein Erik Moi (+47) 951 83 941 – (+47) 51 83 72 30

Ansvarlig for stillingen: Sofiane Abdellaoui (+47) 456 38 832 – (+47) 51 83 86 18

Rekrutterer: Annika Isaksen (+47)  51 83 74 41

 

Søknadsfrist: 20.02.19

 

 

English version:
 

We are looking for a person who is innovative, goal oriented and can contribute to growth. As an application design engineer at HDBS, you will be a specialist within drillbit design and tools for analyzing of drilling performance. The position demands background and certification as a drillbit design engineer (ADE)

 

Job description:

 • Support function for the sales team
 • Evaluation for drill bit, document eprformacne and improve drillbits
 • Come up with proposal to equipment improvements
 • Follow up and leading the Application Engineering team
 • Tie in with Houston technology and working with regional technology leader

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

 • Master (MSc) or Bachelor (BSc) within petroleum technology, geology or natural science. Lack of formal education can be compensated with relevant experience
 • ADE certification
 • Good oral and written knowledge of English and Norwegian is needed
 • Good communication skills
 • Solution oriented, flexible and adaptive

 

Personal qualities:

 • Practical and mechanical oriented
 • Self starter with ability to work on their own but also as part of a team.
 • Interpersonal skills
 • Good communication skills - Norwegian and English

 

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
HDBS (Halliburton Drillbits and Services)

Full time

 

Contact information:

Responsible for the position: Stein Erik Moi (+47) 951 83 941 – (+47) 51 83 72 30

Responsible for the position: Sofiane Abdellaoui (+47) 456 38 832 – (+47) 51 83 86 18

Recruiter: Annika Isaksen (+47)  51 83 74 41

 

Deadline: 20.02.19


Job Segment: Developer, Technology