Norway - Stavanger, Drilling Optimization Engineers Onshore, Sperry Drilling

Date: Aug 17, 2019

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

 

På grunn av økende arbeismengde søker Sperry Drilling etter en erfaren ADT ingeniør, for arbeid på den norske kontinental sokkel.

Denne stillingen er et ideelt karrieresteg for motiverte fagpersoner med sterk bakgrunn i en eller flere av følgende kategorier: boringsteknikk, brønnplanlegging, Dataoperatør, M / LWD, retningsboring eller lignende.

Vi leter etter deg som kan gjøre en forskjell for vårt selskap med din entusiasme. Hvis du er proaktiv, uavhengig, men også en lagspiller, nysgjerrig, teknisk dedikert og serviceinnstilt, kan du være den personen vi leter etter.

 

Stillingbeskrivelse:

ADT-stillingen krever høy fokus og proaktivitet mot boreoperasjonen og være i stand til å løse utfordringer i sanntid. Kunne bruke og tolke data gjennom planlegging, gjennomføring og etterarbeid for å løse komplekse utfordringer.

 

 • Modellere og analysere boreprosessen
 • Evaluere boreprosessen for å identifisere og evaluere utfordringer, identifisere løsninger og lage faglige og sikre anbefalinger for å forbedre boreprosessen
 • Aktivt samarbeide med kunden og gi daglig tekniske råd
 • Bidra til godt samarbeid internt, med andre leverandører og operatøren slik at jobbutførelsen oppfyller krav og forventninger
 • Jobbe for kontinuerlig forbedring av utførelse.
 • Forbedre og utvikle prosedyrer og arbeidsmetoder
 • Bidra til opplæring av nye medarbeidere og være med å skape et godt arbeidsmiljø
 • Videreutvikle krysstrening og være aktivt med på digitaliserings og automatiseringsprosessen
 •  

Jobben krever regelmessig kommunikasjon og rådgivning for kollegaer i operasjonen samt kunden. Du må være detaljfokusert og være forberedt på å holde presentasjoner for kunder. Stillingen er lokalisert enten hos kunde eller ved vårt sanntids senter i Tananger. Kandidater bosatt i Stavangerregionen vil bli foretrukket.

 

Vi tilbyr:
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

Du må ha en komplett forståelse av bore prosessen offshore og derfor vil ikke nyutdannede bli vurdert i denne stillingen.

Du må ha minst 5 års erfaring i boring og ha kunnskap innen Wellplan, Max BHA, Drillworks og InSite eller lignende boreprogrammer.

Inneha minst en bachelorgrad i ingeniørfag, petroleum, vitenskap eller andre tekniske disipliner er nødvendig.

 

Personlige kvalifikasjoner:

For dine personlige egenskaper blir følgende sett som en fordel:

• Gode kommunikasjonsevner og evnen til å si ifra

• Analytiske evner på høyt nivå

• Problemløser

• Sterke IT-ferdigheter

• Være en tilpasningsdyktig lagspiller

 

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling

100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Timothy Carroll (+47) 51 83 87 17

Rekrutterer: Annika B. Isaksen (+47) 51 83 74 41

 

Søknadsfrist: 18. August 2019

 

 

 

English Version:

 

 

Due to increasing workload, Sperry Drilling is looking for experienced ADT engineers for onshore work in real-time centers to support drilling operations on the Norwegian Continental Shelf. 

This position is an ideal career move for motivated technical professionals with a strong background in one or more of the following categories: drilling engineering, well planning, surface data logging, M/LWD, directional drilling or similar.

We are looking for people who can make a difference to the drilling operation. If you are proactive, independent, but also a team player, curious, technical dedicated and service minded you might be the person we are looking for.

 

Job Description:

The ADT position demands a high focus and proactive approach to help optimize the drilling operation in real-time. The job is to model, monitor and interpret data throughout the well from planning, execution and post-well phases to optimize the engineering and execute the operation as per the plan

 

 • Provide modelling and analysis of the drilling operation
 • Evaluate the drilling process to identify and evaluate challenges, identify solutions and make professional recommendations to improve drilling performance
 • Interact and collaborate with customer daily on technical areas
 • Contribute to good cooperation internally, with other suppliers and the operator to meet requirements and expectations
 • Continuously improve the execution through monitoring of the plans
 • Improve and develop procedures and working methods
 • Contribute to training of new employees and to create a good working environment
 • Further, develop cross training and be actively involved in the digitization and automation process

 

The job requires regular communication and consultancy towards operative Halliburton personnel, rig personnel as well as the customer. Good customer relations fulfill specialized customer requirements and use feedback to follow-up on factors that can potentially improve service delivery.

You need to focus on details and be prepared to hold presentations to customers on project results or other investigations.

 

The position is located either at customer office, or at our real-time operation center in Tananger.

We are looking for people that live locally.

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

This is not an entry level in the oil industry and you need a complete understanding of the drilling process.

You need to have as a minimum of 5 years of experience in drilling operation and have knowledge within Wellplan, Max BHA, Drillworks and InSite or similar drilling software. A background of bachelor degree in Engineering, Petroleum, Science or other technical disciplines is required.

 

Personal Qualifications:

For your personal qualities following are looked as an advantage:

 • Good communication skills and ability to speak up
 • High-level analytical capabilities
 • Problem solver
 • Strong computer/IT skills
 • Adaptable team player

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling

100% stilling

 

Contact Persons:

Hiring Manager : Timothy Carroll (+47) 51 83 87 17

Recruiter: Annika B. Isaksen (+47) 51 83 74 41

 

Deadline: 18th  of August 2019