Norway - Stavanger, Logistics Specialist, Sr - Supply Chain

Date: Feb 8, 2019

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Grunnet økende arbeidsmengde i logistikk avdelingen vår er vi på jakt etter deg som ikke er redd for å ta i et tak og er klar for en utfordrende hverdag i et allsidig team.

Avdelingen håndterer all type pakking av gods, truckkjøring, organisering av transporter både innen- og utenriks, samt logistikkstøtte for bedriftens prosjektavdeling der Supply Chain koordinerer forsendelser til hele brønner på tvers av bedriftens avdelinger. Stillingen gir mulighet for videreutvikling.

Denne stillingen vil være i vår Prosjektavdeling

 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere utstyrsforsendelser til og fra offshore-installasjoner
 • Koordinere lokal transport og innleid tredjepartsutstyr
 • Holde seg orientert om hvilket utstyr og til hvilken tid utstyr er påkrevd offshore (MoDem / WELS / SAP)
 • Jobbe med logistikksystemet WELS
 • Samarbeide med de ulike Halliburtonavdelingene, yardpersonell og verkstedpersonell for å sikre optimal flyt i logistikkprosessen
 • Kommunikasjon med eksterne kunder og leverandører
 • Lage nødvendig farlig gods-dokumentasjon (ADR/IMDG)
 • Vaktordning kan bli påkrevd

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innen logistikk
 • Erfaring innenfor fagfeltene logistikk/ forsyningskjede kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • 3-5 års relevant erfaring innen logistikk mot offshore installasjoner/operasjon
 • God kjennskap til oljerelatert utstyr
 • Erfaring med forsendelser av farlig gods (ADR/IMDG-kurs)
 • Kunnskap til / erfaring med tollbehandling og bestemmelser
 • God kjennskap og erfaring fra bruk av ulike datasystemer (WELS, SAP++)
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Proaktiv- Må være en team player

   

Personlige egenskaper:

Vi er på jakt etter kandidater som er nøyaktige og fleksible og som ønsker å utvikle seg.

Kandidaten må ha evne til å samarbeide med andre og jobbe selvstendig.

Du må ha evne til å jobbe strukturert, holde orden og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag.

Vi er et oljeserviceselskap og ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede.

Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Supply Chain

100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Tove Opedal (+47) 911 38 172

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist: 24. Februar 2019

 

 

English version:

Due to increasing activity in our logistics department we are looking for you that have high work capacity, are ready for challenging days, in a team that handles versatile work tasks.

The department handles all types of packing of goods, forklift handling, organization of transports both domestic and internationally, as well as logistics support for the company's project department where Supply Chain coordinates shipments to entire wells across the company's departments. The position allows for further development.

This position will be in our Project department.

 

Job description:

 • Coordinate equipment shipments to and from offshore installations
 • Coordinate local transport and rental third party equipment
 • Follow up that equipment and time equipment is required to offshore base (Modem/WELS/SAP)
 • Work with WELS logistics system
 • Communicate with internal and external customers and vendors.
 • Make required DGM documentation (ADR/IMDG)
 • Duty will can be required

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

 • Bachelor of Logistics
 • Experience in oilfield of logistics/supply chain can compensate for lack of formal education
 • 3-5 years of relevant experience in logistics against offshore / operations
 • Good knowledge of oil-related equipment
 • Experience with dangerous goods shipments (ADR / IMDG course)
 • Knowledge to/ experience in handling of Customs documentation/procedures
 • Good knowledge and experience with computer systems (WELS / SAP etc)
 • Good Norwegian and English knowledge oral and in writing

 

Personal qualities:
We are looking for candidates who are accurate, flexible and want to develop own skills.

The candidate must have the ability to perform well in team as well as working independently.

You must have the ability to work structured, keep track and manage complex workloads in short time frames.

We are an oil service company looking for you who enjoy providing service.

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Supply Chain

100% position

 

Contact Persons:

Ansvarlig for stillingen: Tove Opedal (+47) 911 38 172

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Deadline: 24th February 2019

 


Job Segment: Logistics, Supply Chain, Supply, ERP, SAP, Operations, Technology