Norway - Stavanger, Vedlikeholdstekniker - Drill Bits & Services

Date: Aug 6, 2019

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

På grunn av økt arbeidsmengde i forbindelse med nye kontrakter ønsker vi å forsterke verkstedet med en ekstra Tool Tekniker. Vi søker deg som er service innstilt og liker å stå på i et hektisk arbeidsmiljø. Våre fokusområder er å jobbe sikkert, levere service kvalitet, samt ha et trivelig arbeidsmiljø.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Generelt vedlikehold av avdelingens boreutstyr som i hovedsak består av reamere, kjerneboreutstyr og borekroner
 • Sette sammen diverse typer boreutstyr som Reamere (hull-utvider) og Hullåpnere. Demontere brukt boreutstyr, utføre vedlikehold og kontrollere slitasje. Dokumentere arbeid både ved montering og demontering av boreutstyr
 • Klargjøre utstyr for kjerneboring, samt utstyr for håndtering og forsendelse av kjerneprøve. Rengjøre, teste og vedlikeholde kjerneboreutstyr som har vært offshore
 • Dysesette borekroner i henhold til gitt behov, dokumentere og klargjøre for forsendelse. Utføre enkelt vedlikehold på brukte borekroner
 • Pakking og klargjøring av offshore forsendelser
 • Følge avdelingens prosedyrer og utføre nødvendig dokumentasjon, både for interne og ekterne krav
 • Utføre oppgaver i SAP som å hente og oppdatere informasjon om avdelingens utstyr
 • Kunne bruke og oppdatere informasjon i vårt mobiliseringsverktøy, Modem

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:
Mekanisk bakgrunn, fortrinnsvis med fagbrev.
Relevant arbeidserfaring er ønskelig.
Kjennskap til Micrsoft Office som bruker (mye av informasjonen er tilgjengelig og lagres elektronisk).
Truckførerbevis, T1, T2 og T4.
Traverskran, G4.

 

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede.

Det er viktig at du er nøyaktig i ditt arbeid.

Evne til å finne gode løsninger.

Håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk.

God fysisk form er et krav i denne stillingen da den vil medføre noen løft, ståing og gåing.

Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Drill Bits & Services
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Øystein Garnes (+47) 45043359

Rekrutterer: Synnøve Sunde  (+47) 51837230

 

Søknadsfrist: 25.08.2019

 

 

 

English version:

 

Based on increased workload in connection with new contracts, we wish to strengthen our workshop with an additional Tool Technician. We seek you who are service minded and like to get on in a hectic working environment. Our focus areas are to work safely, provide service quality, and have a pleasant working environment.

 

Job description:

 • Maintenance of the department's drilling equipment, mainly consisting of reamers, core drilling equipment and drill bits
 • Assemble different types of drilling equipment such as Reamers (Hole Enlargement Tools) and Hole Openers. Disassemble used drilling equipment, perform maintenance and make wear reports. Document work both during assembly and disassembly of drilling equipment
 • Prepare core drilling equipment, as well as equipment for handling and shipment of core samples
 • Clean, test and maintain core drilling equipment that has been offshore
 • Nozzle up drill bits according to given specifications and prepare for shipment. Perform simple maintenance on used drill bits
 • Preparation of offshore units and shipments
 • Follow procedures and perform necessary documentation, both for internal and external requirements
 • Perform tasks in SAP, like find and update information about the department's equipment
 • Be able to use and update information in our mobilization program, Modem

 

We offer:  

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:
Mechanical background is required, preferably with Trade Certificate.
Relevant work experience is desirable.
Familiar with Microsoft Office programs (much of the information is available and stored electronically).
Forklift driver license, T1, T2 and T4.
Overhead crane, G4

 

Personal qualities:
We are looking for you who like to provide service and enjoy your work.
It is important that you are accurate in your work.
Be able to find good solutions.
Handle both English and Norwegian as working language.
Good physical condition is a requirement for this position as it will involves lifting, standing and walking.
The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Drill Bits & Services
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Øystein Garnes (+47) 45 04 33 59

Recruiter: Synnøve Sunde  (+47) 51 83 72 30

 

Deadline: 25th August 2019


Job Segment: ERP, Warehouse, SAP, Forklift, Technology, Manufacturing