Share this Job

Offshore Supervisor - Cementing

Date:  Feb 5, 2021
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

Cement avdelingen ser en økende oppdragsmengde gjennom nye kontrakter og i den anledning ser vi etter kvalifiserte sementere. Arbeidssted vil primært være offshore, men arbeid onshore må påregnes i perioder. 

Arbeidsoppgaver:  

Arbeidsoppgavene vil bestå i planlegging, kalkulering og utførelse av sementerings operasjoner og daglig oppfølging av vår leveranse offshore. Kvaliteskontroll av utstyr og kjemikalier, kjøring av tools samt håndtere logistikk/Inventory kontroll. God dialog mot kundes representanter og annet involvert personell både internt og eksternt. 

 

Som Halliburton ansatt er det forventninger om at du sørger for at Halliburtons HMS prosesser og prosedyrer er tilfredsstilt på daglig basis, og sørger for at alle aktiviteter er risikovurdert.  

Det må etableres gode kunderelasjoner, samt samarbeid med andre avdelinger i Halliburton for å utnytte muligheter og synergieffekter - Ett Halliburton. 

 

Vi tilbyr:  

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger 

Helseforsikring/behandlingsforsikring 

Gunstig aksjespareordning 

Fokus på teknologi og utvikling 

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø 

 

Kvalifikasjoner: 

Solid erfaring innen sementering offshore. Teknisk utdannelse innen petroleum/ mekanisk / sementering med fagbrev er ønskelig.   

Personlige egenskaper: 

Vi ser etter kandidater med gode kommunikasjonsevner og et stort fokus på å jobbe sammen mot våre felles mål. Kandidaten må være analytisk og samtidig evne å se helheten i et prosjekt. Du må kunne håndtere endringer og være tilpasningsdyktig til flere arbeidsmodeller.  

Kandidaten vi søker må ha evne til å arbeide selvstendig og styre egen arbeidshverdag.  

 

Arbeidssted: 
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway 

 

Product Service Line:  
Cementing 
100% stilling 

 

Kontaktinformasjon: 

Ansvarlig for stillingen: Erlend Mathisen (+47) 41 68 03 66 

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30 

 

Søknadsfrist: 8. Mars 2021 

 

 

English version: 

 

The Cement department sees an increasing workload through new contracts and for this reason we look for qualified cementers. Workplace will primarily be offshore, but work onshore must be expected in periods.  

 

Job description: 

You will be responsible for planning, calculating and carrying out cementing operations and daily monitoring of our offshore delivery. Quality control of equipment, chemicals, running of tools and managing logistics / Inventory control. Good dialogue with customer representatives and other involved personnel both internally and externally. 

The position requires that you drive the Company's HSE procedures, and also ensuring that all activity has been risk assessed and mitigation applied. Good customer relationships must be established, as well as collaborating with other departments in Halliburton to exploit opportunities and synergies – One Halliburton.  

 

We offer:  

Competitive pension- and insurance scheme 

Company health service 

Beneficial employee stock-purchase plan 

Focus on technology and further development 

Highly skilled colleagues in an international environment 

 

Qualifications: 

Solid experience in offshore cementing. Technical education in petroleum / mechanical / cementing with trade certificates is desirable. 

Personal qualities: 

We look for candidates with good communication skills and a great focus on working together towards our common goals. The candidate must be analytical and at the same time able to see the whole in a project. You must be able to handle changes and be adaptable to multiple work models. 

The candidate we seek must have the ability to work independently and manage their own working day. 

 

Location:  
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway 

 

Product Service Line:  
Cementing 

Full time - 100% 

 

Contact Persons:  

Hiring Manager: Erlend Mathisen (+47) 41 68 03 66 

Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30 

 

Deadline: 8th March 2021 


Job Segment: Manager, QC, Management, Quality