Project Manager - Cementing

Date:  May 26, 2023
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

 

I denne stillingen vil du være med å sikre at installasjonsprosjekter blir gjennomført på best mulig måte fra forhåndsstudie til ferdigstillelse og overlevering av dokumentasjon. Rollen vil være en del av et ny-oppstartet team med ansvar for planlegging og gjennomføring av installasjoner/oppgraderinger av sement utstyr offshore. Du vil etter behov jobbe opp mot borekontraktør, riggeier, operatør og samarbeide med globale interne ressurser. 

 

Vi ser etter deg som kan kjenne seg igjen i våre verdier; sikkerhet, tillit, respekt, integritet og samarbeid.

 

Arbeidsoppgaver:

Hovedansvar for en prosjektleder vil typisk være:

Prosjekt styring, organisering, fremdrift og fremdriftsplan.

Rapportering til prosjekteier, borekontraktør/riggeier og kunde.

Kontroll på økonomi og fakturering i prosjektene.

Etterleve bedriftens og bransjens HMS krav.

Følge opp dokumentasjon og etterlevelse av gjeldende regelverk.

Teknisk støtte både internt og eksternt.

Offshore befaringer og oppfølging ved behov.

Kontakt med globale kontakter og bidra til kontinuerlig utvikling.
 

Vi tilbyr:
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger.
Helseforsikring/behandlingsforsikring.
Gunstig aksjespareordning.
Fokus på teknologi og utvikling.
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø.

 

Kvalifikasjoner:

Teknisk utdannelse, fortrinnsvis innenfor automasjon / elektro og/eller instrument.

Erfaring innen prosjekt og prosjekt styring for automasjon / elektriske installasjoner.

Høyt fokus på risikostyring / HMS.

God kjennskap til gjeldende Standarder og lovverk.

Detaljert kunnskap om instrumentering, offshore sementeringsutstyr er en fordel.

Offshore erfaring er ønskelig, men ikke påkrevd.

Gode IT kunnskaper, ønskelig med erfaring innen teknisk tegning.

Økonomi forståelse og kontrakt oppfølging.

God norsk og engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 

Personlige egenskaper:
Du liker utfordringer og evner å motivere og engasjere andre.

Du er god til å utforme detaljerte planer og leverer resultater i henhold til fastsatte tidsfrister.

Du er løsningsorientert, liker varierte arbeidsdager.

Det er en fordel om du er interessert i digitalisering og ny teknologi

 

Arbeidssted:
Tananger

 

Product Service Line:
Cementing
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Espen Skulstad (+47) 478 06 686

Rekrutterer: Synnøve Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist: 14.06.2023

English version:

 

In this position, you will help ensure that installation projects are carried out in the best possible way from preliminary study to completion and handover of documentation. The role will be part of a newly established team responsible for planning and execution of installations/upgrades for cement equipment offshore. As needed, you will work with the drilling contractor, rig owner, operator and collaborate with global internal resources.

 

We are looking for you who can identify with our values; Safety, Trust, Respect, Integrity and Collaboration.

 

Job description:

The main responsibility for a project manager will typically be:

- Project management, organization, progress, and schedule.

- Reporting to the project owner, drilling contractor/rig owner and customer.

- Control of finances and invoicing in the projects.

- Comply with the company's and the industry's HSE requirements.

- Follow up documentation and compliance with applicable regulations.

- Technical support both internally and externally.

- Offshore inspections and follow-up as needed.

- Connect with global contacts and contribute to continuous development.

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme.

Company health service.

Beneficial employee stock-purchase plan.

Focus on technology and further development.

Highly skilled colleagues in an international environment.

 

 

Qualifications:

Technical education, preferably in automation / electrical and / or instrument.

Experience in project and project control for automation / electrical installations.

High focus on risk management / HSE.

Good knowledge of current Standards and legislation.

Detailed knowledge of instrumentation, offshore cementing equipment is an advantage.

Offshore experience is desirable but not required.

Good IT skills, desirable with experience in technical drawing.

Finance understanding and contract follow-up.

Good Norwegian and English oral and written presentation skills.

 

Personal qualities:

You like challenges and can motivate and engage others.

You are good at designing detailed plans and delivering results according to set deadlines.

You are solution-oriented, like varied working days.

It is an advantage if you are interested in digitalization and new technology.

 

Work Location:

Tananger

 

Product Service Line:
Cementing
Full time position

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Espen Skulstad (+47) 478 06 686

Recruiter: Synnøve Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Deadline: June 14th 2023

 


Job Segment: Project Manager, Manager, Technical Support, Technology, Management