Prosjektleder - Baroid

Date:  May 26, 2023
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

 

Avdelingen Baroid Drilling Fluids søker kandidater som kan lede leveringen av Baroid sine produkter og tjenester til et bestemt prosjekt eller kunde. Personen vil være med på å sikre førsteklasses service på våre produkter og tjenester ved å forstå og møte kundens behov til enhver tid.

 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil bestå av å lage borevæske, kompletteringsvæske, eller avfallshåndteringsprogram basert på simuleringer og laboratoriearbeid som er designet for å maksimere brønnverdi for kunden. Videre skal planene implementeres ut i operasjonen som medfører daglig kundekontakt, samt oppfølging av eventuelle endringer.

Som Halliburton ansatt er det forventninger om at du sørger for at Halliburtons HMS prosesser og prosedyrer er tilfredsstilt på daglig basis, og sørger for at alle aktiviteter er risikovurdert. I rollen som prosjektleder vil du være den som kommuniserer de forventninger og krav som er unike for jobben til feltpersonell og forsyningspersonell.

Det må etableres gode kunderelasjoner, samt samarbeid med andre avdelinger i Halliburton for å utnytte muligheter og synergieffekter - Ett Halliburton.

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som har Bachelorgrad innenfor kjemi, petroleum teknologi, petroleum geologi, miljø og kjemi sammen med minimum tre års erfaring som borevæskeingeniør offshore og fortrinnsvis erfaring innen prosjektkoordinering.

 

Personlige egenskaper:

I denne stillingen vil det være viktig med gode kommunikasjonsevner og et stort fokus på å jobbe sammen mot våre felles mål. Kandidaten må være analytisk og samtidig evne å se helheten i et prosjekt. Du må kunne håndtere endringer og være tilpasningsdyktig til flere arbeidsmodeller.

Til tider må du kunne jobbe under korte tidsfrister og beherske en kompleks og hektisk hverdag. Kandidaten vi søker må ha evne til å arbeide selvstendig og styre egen arbeidshverdag.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger,

 

Product Service Line:
Baroid Drilling Fluids

100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Ole Andre Paulsen

HR: Trude S Nordvik (+47) 51 83 84 90

 

Søknadsfrist: Fortløpende og senest 12.06.2023

 

Baroid Drilling Fluids department are looking for a candidate to lead the delivery of Baroid products and service to a specific project or customer. The person we are seeking will focus on ensuring superior service delivery by understanding and meeting customer needs at all times.

 

.Job description:

The work tasks will consist of making drilling fluid, supplementary fluid, or waste management programs based on simulations and laboratory work designed to maximize well value for the customer. Further to implement this plan through the operations phase, with daily customer contact.

The position requires that you drive the Company's HSE procedures, and also ensure that all activity has been risk assessed and mitigation applied.

Good customer relationships must be established, as well as collaborating with other departments in Halliburton to exploit opportunities and synergies – One Halliburton.

 

We offer: offer:  

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

You will have completed a Bachelor's Degree in Chemistry, Petroleum Technology, Petroleum Geology, Environment and Chemistry alongside a minimum of 3 years of experience as a Drilling Fluid engineer offshore and preferably experience within project coordination.

 

Personal qualities:

We are looking for engineers with excellent communication skills and a high focus on working together towards our common goals. The candidate must be analytical and at the same time able to have an overview of a project. You must be able to handle changes and be adaptable to several work models.
At times, you must be able to work for short deadlines and master a complex and hectic everyday life. The candidate we seek must have the ability to work independently and manage their own working day.

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Baroid Drilling Fluids

Full time-100%

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Ole Andre Paulsen

Recruiter: HR Trude S Nordvik (+47) 51 83 84 90

 

Deadline: We will be reviewing candidates continuously and at the latest 12th of June 2023.