Share this Job

Service Supervisor MPD/ Senior Operator MPD - TSS

Date:  Jan 19, 2023
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

For vår Testing og Subsea Services (TSS) - MPD avdeling søker vi nye MPD Service Supervisors / Senior Operators for vår offshore operasjon. 
TSS MPD avdelingen leverer tjenester innen trykkbalansert boring (MPD - Managed Pressure Drilling), underbalansert boring (UBD) og kontinuerlig sirkulasjon (e-cd). MPD løser boreproblemer som ustabile formasjoner, begrensede borevinduer, lav ROP og minimaliserer skade på reservoar formasjon under boring, samtidig som teknologien introduserer betydelig forbedret brønnkontroll opp mot konvensjonelle løsninger.

 

Vi ser etter deg som kan kjenne seg igjen i våre verdier; sikkerhet, tillit, respekt, integritet og samarbeid.
 

Arbeidsoppgaver: 
Ledelse av MPD / brønnoperasjoner i felt.  Ansvar for installasjon, operasjon og nedrigging av MPD, UBD eller e-cd system offshore inkludert ledelse av offshore team.
Oppfølging av operasjon av datainnsamling-/kontrollsystemer og hydrauliske modeller i forbindelse med MPD-, UBD- og eCD-operasjoner
Oppfølging og rapportering av brønndata og relevant operasjonell informasjon til kunder. Onshore vedlikehold og klargjøring av utstyr må også påregnes i perioder.

 

Vi tilbyr: 
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger.
Helseforsikring/behandlingsforsikring.
Gunstig aksjespareordning.
Fokus på teknologi og utvikling.
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø.

 

Kvalifikasjoner:
Relevant erfaring i tilsvarende rolle.
Fordel med Høyskole eller Teknisk Fagskole innen Petroleum/Boring eller automasjon.
Gode datakunnskaper.
Gyldig offshore sikkerhetsopplæring og helsesertifikat, samt fordel med gyldig brønnkontroll sertifikat IWCF nivå 4.
Behersker norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
Mangel på formell kompetanse kan kompenseres med relevant erfaring.

 

Personlige egenskaper:
Evne til å effektivt lede et team samt kunne jobbe selvstendig og styre egen arbeidshverdag, samt med andre som del av et sammensatt team. 
Du er ansvarsbevisst med høy gjennomføringsevne.
Vi ser etter kandidater som er nøyaktige, fleksible og| evner til å sette seg inn i tekniske detaljer.
Vi er et vel etablert globalt oljeserviceselskap og ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede.
Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer og har høyt fokus på sikkerhet på arbeidsplassen.

 

Arbeidssted: 
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway


Product Service Line: 
TSS MPD
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:
Ansvarlig for stillingen: Arild Skogen (+47) 482 99 960
Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist: 02.02.2023
 

 

 

ENGLISH VERSION:

 

Our Testing and Subsea Services (TSS) - MPD department are looking to hire two additional Service Supervisors for our offshore operations. 
The TSS MPD department are delivering services primarily within Managed Pressure Drilling (MPD), UnderBalanced Drilling and continuous circulation (e-cd).  
MPD solve drilling problems such as unstable formations, limited drilling windows, low ROP, reduce reservoir near wellbore damage while also introducing significantly improved well control compared to conventional drilling.

 

We are looking for you who can identify with our values; Safety, Trust, Respect, Integrity and Collaboration.

 

Job description:
Supervision of MPD / well operations in the field. Responsibility for installation, operation and demobilization of MPD, UBD or e-cd system offshore including supervision of offshore teams.
Follow-up operation of data collection / control systems and hydraulic models in connection with MPD, UBD and eCD operations.
Follow-up and reporting of well data and relevant operational information to customers. Onshore maintenance and preparation of equipment must also be expected in periods.

 

We offer: 
Competitive pension- and insurance scheme.
Company health service.
Beneficial employee stock-purchase plan.
Focus on technology, continuous improvement and development.
Highly skilled colleagues in an international environment.
 

Qualifications:
Relevant experience in a similar role.
Advantage with Høyskole or Teknisk Fagskole within Petroleum / Drilling or automation.
Good computer skills.
Valid offshore safety training and health certificate, as well as benefit of valid well control certificate IWCF level 4.
Fluent in Norwegian and English, written and oral.
Lack of formal competence can be compensated with relevant experience.


Personal qualities:

Ability to effectively lead a team, able to work independently and manage your own workday as well as working efficiently fully integrated in a team.
Diligent, responsible with high execution capability.
You need to have good structure and be able to handle a complex and hectic workday.
We are looking for candidates who are accurate, flexible and able to get into technical details.
We are a global oil service company looking for you who like to provide services and achieve job satisfaction.
The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

 

Location: 
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line: 
TSS MPD
Full time

 

Contact Persons: 
Hiring Manager: Arild Skogen (+47) 482 99 960
Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Deadline: 02.02.2023


Job Segment: Equipment Operator, Manager, Manufacturing, Management