Technical Professional - Baroid

Date:  Jun 19, 2024
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

Avdelingen Baroid Drilling Fluids søker kandidater som kan lede leveringen av Baroid sine produkter og tjenester til et bestemt prosjekt eller kunde. Personen vil være med på å sikre førsteklasses service på våre produkter og tjenester ved å forstå og møte kundens behov til enhver tid.

Våre verdier er fundamentet for alt vi gjør. Vi søker etter deg som kjenner seg igjen i våre verdier: sikkerhet, tillit, samarbeid, integritet og respekt.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil bestå av å lage borevæske, kompletteringsvæske, eller avfallshåndteringsprogram basert på simuleringer og laboratoriearbeid som er designet for å maksimere brønnverdi for kunden. Videre skal planene implementeres ut i operasjonen som medfører daglig kundekontakt, samt oppfølging av eventuelle endringer.

Som Halliburton ansatt er det forventninger om at du sørger for at Halliburtons HMS prosesser og prosedyrer er tilfredsstilt på daglig basis, og sørger for at alle aktiviteter er risikovurdert. I rollen som prosjektleder vil du være den som kommuniserer de forventninger og krav som er unike for jobben til feltpersonell og forsyningspersonell.

Det må etableres gode kunderelasjoner, samt samarbeid med andre avdelinger i Halliburton for å utnytte muligheter og synergieffekter - Ett Halliburton.


Kvalifikasjoner
Vi ser etter deg som har Bachelorgrad innenfor kjemi, petroleum teknologi, petroleum geologi, miljø og kjemi sammen med minimum tre års erfaring som borevæskeingeniør offshore og fortrinnsvis erfaring innen prosjektkoordinering.


Personlige egenskaper
I denne stillingen vil det være viktig med gode kommunikasjonsevner og et stort fokus på å jobbe sammen mot våre felles mål. Kandidaten må være analytisk og samtidig evne å se helheten i et prosjekt. Du må kunne håndtere endringer og være tilpasningsdyktig til flere arbeidsmodeller.

Til tider må du kunne jobbe under korte tidsfrister og beherske en kompleks og hektisk hverdag. Kandidaten vi søker må ha evne til å arbeide selvstendig og styre egen arbeidshverdag.


Vi tilbyr
Gode karriere- og utviklingsmuligheter
Dyktige kollegaer og vi verdsetter inkludering, likeverd og mangfold
Helse- og behandlingsforsikring
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Gunstig aksjespareordning
Egen sosialklubb og flere arrangementer gjennom året
Gratis parkering samt egen bussordning
 

Arbeidssted

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norge

Avdeling
Baroid Drilling Fluids
100% stilling

Kontaktpersoner
Ansvarlig for stillingen: Ole Andre Paulsen (OleAndre.Paulsen@halliburton.com)
Rekrutterer: Elisabeth Nordmark +47 51 83 74 69

Søknadsfrist
Fortløpende, senest 28. juli

 

English version:

 

Baroid Drilling Fluids department are looking for a candidate to lead the delivery of Baroid products and service to a specific project or customer. The person we are seeking will focus on ensuring superior service delivery by understanding and meeting customer needs at all times.

 

Our values are the foundation for everything we do. If you can identify with our values: Safety, Trust, Collaboration, Integrity and Respect you can be the one we are looking for.

Job description
The work tasks will consist of making drilling fluid, supplementary fluid, or waste management programs based on simulations and laboratory work designed to maximize well value for the customer. Furthermore, the plans will be implemented in the operation, which entails daily customer contact, as well as follow-up of any changes. 

As a Halliburton employee, it is expected that you ensure that Halliburton’s HSE processes and procedures are satisfied on a daily basis and ensure that all activities are risk assessed. In the role of project manager, you will be the one who communicates the expectations and requirements that are unique to the job to field personnel and supply personnel.

 

Good customer relationships must be established, as well as collaborating with other
departments in Halliburton to exploit opportunities and synergies – One Halliburton.

 

Qualifications

You will have completed a Bachelor's Degree in Chemistry, Petroleum Technology, Petroleum Geology, Environment and Chemistry alongside a minimum of 3 years of experience as a Drilling Fluid engineer offshore and preferably experience within project coordination.

 

Personal qualities

We are looking for engineers with excellent communication skills and a high focus on working together towards our common goals. The candidate must be analytical and at the same time able to have an overview of a project. You must be able to handle changes and be adaptable to several work models.
At times, you must be able to work for short deadlines and master a complex and hectic everyday life. The candidate we seek must have the ability to work independently and manage their own working day.

 

We offer

Great career and development opportunities
Highly skilled colleagues in a diverse environment
Company health insurance
Competitive pension- and insurance scheme
Beneficial employee stock-purchase plan
Social club with several arrangements throughout the year
Free parking and company bus arrangements


Location
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line
Baroid Drilling Fluids
100% position

Contact Persons
Hiring Manager: Ole Andre Paulsen (OleAndre.Paulsen@halliburton.com)
Recruiter:
Elisabeth Nordmark +47 51 83 74 69

Deadline
28th July 2024

 


Job Segment: Supply, Operations