Automatiker / Elektriker - Sperry Drilling

Date:  Mar 31, 2024
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

Halliburton Sperry Surface Data Logging søker flere automatikere og elektrikere til vårt verksted i Tananger.

 

Sperry leverer tjenester innen overvåkning av offshore boreoperasjoner samt retningsboring og nedihulls monitorering/måling.

 

Som tekniker hos oss vil du være del av et spennende, dynamisk og fremtidsrettet team, ledende på fjernstyrte operasjoner innen mud-logging, MWD/LWD og Directional Drilling.

 

Våre verdier er fundamentet for alt vi gjør. Vi søker etter deg som kjenner seg igjen i våre verdier: sikkerhet, tillit, samarbeid, integritet og respekt.

 

Hvordan ser din varierte hverdag ut:

 • Planlegging, installasjon og idriftsettelse av utstyr onshore og offshore
 • Vedlikehold, kalibrering og kvalitetskontroll av utstyr og målinger
 • Arbeid med IT-utstyr og gass analysatorer
 • Prosjektarbeid mot nye og eksisterende kunder, med fokus på HMS, kvalitet og kostnad
 • Videreutvikling og implementering av nytt utstyr, arbeidsmetoder og prosedyrer
 • Ta del i vaktordning for teknisk support
 • Stillingen er landbasert, men arbeid offshore må påregnes
   

Du har følgende kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som elektriker, automatiker el. lignende kreves.
 • GSK - Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs ønskelig
 • Gode norsk- og engelsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring og kunnskap fra IT er en fordel
 • God kjennskap til MS Office-pakken.
 • Ønskelig med erfaring innen Ethernet-, Profibus-, HART-protokoll.

Personlige egenskaper:

 • God teknisk forståelse og samarbeidsevne
 • Det er viktig at du er detaljorientert og nøyaktig i ditt arbeid
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Løsningsorientert
 • Proaktiv og fleksibel

 

Vi tilbyr:

Gode karriere- og utviklingsmuligheter
Dyktige kollegaer og vi verdsetter inkludering, likeverd og mangfold
Helse- og behandlingsforsikring
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Gunstig aksjespareordning
Egen sosialklubb og flere arrangementer gjennom året
Gratis parkering samt egen bussordning

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry SDL

100% stilling

 

Kontaktpersoner:

Ansvarlig for stillingen: Kjell Roulund (+47) 958 03 585

Rekrutterer: Elisabeth Nordmark (+47) 51 83 74 69

 

Søknadsfrist:

19. mai 2024

 

 

English version: Automation / Electrician - Sperry Drilling

 

Halliburton Surface Data Logging is looking for a technician within electro and automation for our workshop in Tananger.

 

Sperry delivers services within supervision of offshore drilling operations within directional drilling and downhole monitoring/measurements. 

 

As a technician you would be part of a exciting, dynamic and forward leaning team. Leading edge on remote operation within mudlogging, MWD/LWD and Directional Drilling.


Our values are the foundation for everything we do. If you can identify with our values: Safety, Trust, Collaboration, Integrity and Respect you can be the one we are looking for.

 

Job description:

 • Planning, installation, and commissioning of equipment onshore and offshore
 • Maintenance, calibration and quality control of equipment and measurements
 • Work with IT equipment and gas related equipment
 • Project work against new and existing customers, with focus on HMS, quality, and cost
 • Development and implementation of new equipment, work methods and procedures
 • Part of an on call technical support
 • The position is based onshore, but offshore work should be expected
   

Qualifications:

 • Trade certificate as electrician, automation or similar is required
 • Offshore safety certificate is wanted, but not required
 • Good Norwegian and English knowledge, both verbal and written
 • General IT knowledge
 • Good knowledge to MS office pack
 • Experience with Ethernet-, Profibus-, HART-protocol
   

Personal qualities:

 • Good technical understand and cooperation ability
 • Important that you have an eye for details and accurate in your work
 • The ability to work independent and in team
 • Solution oriented
 • Proactive and flexible
   

We offer:
Great career and development opportunities
Highly skilled colleagues in a diverse environment
Company health insurance
Competitive pension- and insurance scheme
Beneficial employee stock-purchase plan
Social club with several arrangements throughout the year
Free parking and company bus arrangements


Workplace:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Sperry SDL
100% position

Contact persons:
Responsible for position: Kjell Roulund (+47) 958 03 585
Recruiter: Elisabeth Nordmark (+47) 51 83 74 69

Deadline:
19th May 2024


Job Segment: QC, Technical Support, Quality, Technology