Vedlikeholdstekniker - Internal Equipment Maintenance

Date:  Sep 22, 2023
Location: 

Stavanger, 11, NO, 4065

Grunnet nye kontrakter og økt oppdragsmengde trenger vi flere vedlikeholdsteknikere til vårt Cmt/Csg verksted. Verkstedet gjør vedlikehold og service av utstyr som brukes i forbindelse med sementeringsjobber. Stillingen vil i stor grad bestå av klargjøring til service og sertifisering. 

Vi ser etter deg som kan kjenne seg godt igjen i Halliburton sine verdier; sikkerhet, tillit, respekt, integritet og samarbeid.

 

Arbeidsoppgaver
Hovedoppgavene vil bestå av:

 

 • Mottak, vedlikehold, klargjøring og funksjonstesting av Commander roterende Cmt hoder
 • Mottak, vedlikehold, klargjøring og funksjonstesting av Wireless remote systems til Commander hoder
 • Mottak og klargjøring av Plug containers, Equalizing swivels, Swages og annet relatert offshore utstyr
 • Pakking av utstyr i lastebærer etter Norsok NOG116
   

Ønskede kvalifikasjoner
Mekanisk fagbrev. (Erfaring fra lignende arbeid kan erstatte fagbrev)
Truck (T1-T4) og traverskran (G4).                 
Behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig.
Erfaring med torque maskin.
Trykktesting kurs.
Pakkekurs NOG116.
Førerkort klasse B.
Erfaring med 5s og prosessforbedring.

Personlige egenskaper
Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.
Du må være i god fysisk form da stillingen kan være fysisk krevende. 
Evne til å jobbe selvstendig og styre egen arbeidshverdag. 
Ha god struktur og kunne håndtere en hektisk hverdag. 
Kandidatene bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr
Gode karriere- og utviklingsmuligheter
Dyktige kollegaer og vi verdsetter inkludering, likeverd og mangfold
Helse- og behandlingsforsikring
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Gunstig aksjespareordning
Egen sosialklubb og flere arrangementer gjennom året
Gratis parkering samt egen bussordning


Arbeidssted
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norge

Avdeling
Internal Equipment Maintenance
100 % stilling, vakt og skiftarbeid må påregnes

Kontaktpersoner
Ansvarlig for stillingen: Knut Nilsen (+47) 51 83 72 95
Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

Søknadsfrist
13. oktober 2023

 

 

English version:

 

Due to new contracts and increased workload, we are looking for more Maintenance Technicians for our Cmt/Csg workshop. This workshop conducts maintenance and service on equipment for Cementing jobs. The position will largely consist of preparation for service and certification.
 
We are looking for someone who can identify with Halliburton’s values: Safety, Trust, Respect, Integrity and Collaboration. 

Job description
The main tasks will consist of:

 

 • Receiving, maintenance, preparation and functional testing of Commander rotating Cmt heads
 • Receiving, maintenance, preparation and functional testing of Wireless remote systems for Commander heads
 • Receiving and preparing Plug containers, Equalizing swivels, Swages and other related offshore equipment
 • Packing of equipment in cargo carriers according to Norsok NOG116
   

Qualifications
Mechanical certificate. (Experience from similar work can replace professional certificate)
Forklift (T1-T4) driver license and overhead crane (G4).
Fluent in Norwegian and English both written and orally.
Experience with torque machine.
Pressure testing training. 
NOG116 Training.
Driving license class B.
Basic knowledge with 5s and process improvements.

 

Personal qualities
The position requires that you champion the Company's HSE procedures.
You must be in good physical condition as this position can at times be physically demanding.
Able to work independently and manage your own work day.
Have good structure and able to handle a hectic workday.
Candidates should have good communication and collaborative skills.

We offer

Great career and development opportunities
Highly skilled colleagues in a diverse environment
Company health insurance
Competitive pension- and insurance scheme
Beneficial employee stock-purchase plan
Social club with several arrangements throughout the year
Free parking and company bus arrangements


Location
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line
Internal Equipment Maintenance
100 % position, duty and shift rotation can be expected

Contact Persons
Hiring Manager: Knut Nilsen (+47) 51 83 72 95
Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

Deadline
13th October 2023

 

 


Job Segment: Network, Telecom, Telecommunications, Maintenance, Warehouse, Technology, Manufacturing